środa, 6 maja 2020

Openstack i zmiana metadanych instancji

W OpenStack metadane maszyn wirtualnych są ustawiane tylko przy tworzeniu maszyny. Jeżeli by się zdarzyło, że musimy je zmodyfikować bo chcemy np. dodać wsparcie dla generatora liczb losowych, tak jak zostało to opisane tutaj, to niestety mamy problem.

Na ta chwile w OpenStack Rocky, nie zrobimy tego ani z panelu zarządzającego Horizon ani z linii poleceń. Co pozostaje? Ręczna edycja metadanych w bazie danych dla Nova, np. tak:

MariaDB [nova]> insert into instance_system_metadata set created_at = '2020-04-29 08:13:14', instance_uuid = 'XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX', instance_system_metadata.key = 'image_hw_rng_model', value = 'virtio', deleted = 0;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

MariaDB [nova]> select * from instance_system_metadata where instance_uuid = 'XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX';

Zamiast instance_uuid wstawiamy oczywiście prawidłowy UUID naszej maszyny wirtualnej. By zaaplikować nowe ustawienia, wystarczy teraz wyłączyć a następnie uruchomić ponownie instancje.